Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2023 – ØRSTED IDRÆTSFORENING

tirsdag d. 4. april kl. 19.30 i klublokalet i Rougsøhallen

        DAGSORDEN – i følge vedtægterne:

       1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

         
       2. Aflæggelse af formandens beretning.


       3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2022.


       4. Aktivitetsudvalgene:                       

                        1.    Aflæggelse af aktivitetsberetning ved formanden

                      2.    Valg af aktivitetsformand og 1-2 medlemmer af aktivitetsudvalget.                                               Aktivitetsudvalgene kan – udover de valgte medlemmer – supplere sig løbende                                              med det nødvendige antal medlemmer.

                      3.    Evt.

          I afdelingerne er følgende på valg:

          Fodbold – Ebbe Glargaard

          Badminton – Grethe Rasmussen

          Gymnastik – Lone Hegnet

          Tennis/krolf – Karsten Møgelvang

     5.  Behandling af indkomne forslag

          Ingen indkomne forslag

     6.  Valg til bestyrelsen.

          Knud Egon Christensen og Lisa Sand Hentze er på valg.

          De er begge villige til genvalg.

     7.  Valg af 2 suppleanter.

          Søren Nielsen og Anders Rasmussen er på valg.

     8.  Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

          Rita Tams og Pia Kusk er på valg som revisorer.

          Rasmus Pedersen er på valg som revisorsuppleant.

     9.  Uddeling af fortjenstpokalen.

   10.  Eventuelt.