Ørsted IF Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2024 – ØRSTED IDRÆTSFORENING

onsdag d. 10. april kl. 19.30 i klublokalet i Rougsøhallen

        DAGSORDEN – i følge vedtægterne:

       1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

         
       2. Aflæggelse af formandens beretning.


       3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2023.


       4. Aktivitetsudvalgene:                       

         1.    Aflæggelse af aktivitetsberetning ved formanden

         2.    Valg af aktivitetsformand og 1-2 medlemmer af aktivitetsudvalget.                                                          Aktivitetsudvalgene kan – udover de valgte medlemmer – supplere sig løbende                                        med det nødvendige antal medlemmer.
         3.    Evt.

          I afdelingerne er følgende på valg:

          Fodbold – Ebbe Glargaard

          Badminton – Grethe Rasmussen

          Gymnastik – Lone Hegnet

          Tennis – Karsten Møgelvang

          Krolf – kandidat: Henning Hansen

     5.  Behandling af indkomne forslag

          Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes tidsfrist for generalforsamlingens afholdelse fra

          marts måned til senest 15. april.

     6.  Valg til bestyrelsen.

          Jens Bonde Poulsen og Henning Hansen er på valg.

          Jens Bonde Poulsen er villig til genvalg.

          Henning Hansen er ikke villig til genvalg

     7.  Valg af 2 suppleanter.

          Søren Nielsen og Anders Rasmussen er på valg.

     8.  Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

          Rita Tams og Pia Kusk er på valg som revisorer.

          Rasmus Pedersen er på valg som revisorsuppleant.

      9.  Uddeling af fortjenstpokalen.

     10.  Eventuelt.