Foreningens Vedtægter

Vedtægter for Ørsted Idrætsforening 2017 PDF

 

Vedtægter for

Ørsted Idrætsforening

 • 1. Foreningens navn.

Foreningens navn er Ørsted Idrætsforening med hjemsted i Norddjurs kommune, region Midtjylland. Foreningen blev stiftet d. 22. juni 1902.

 • 2. Foreningens formål.

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 • 3. Medlemmer.
 1. foreningen består af aktive medlemmer og passive medlemmer.
 2. Som medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
 3. Til æresmedlemmer kan bestyrelsen udnævne medlemmer, der gennem en årrække har tjent foreningen.

Et medlem af foreningen kan af bestyrelsen udelukkes, når der findes grund dertil.
Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 2 måneder efter forfald, kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er afviklet.
Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handlinger skader foreningens interesser eller anseelse. Udelukkelsen kan af medlemmet ankes på førstkommende generalforsamling.

 • 4. Foreningens ledelse.

Med ansvar over for generalforsamlingen ledes foreningen af en bestyrelse og et antal aktivitetsudvalg.

 • 5. Bestyrelsen.
 1. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens samlede økonomiske virke samt for koordinering og fremme af foreningens fælles idrætslige og kulturelle virksomhed.
 2. Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer og sekretær og en repræsentant fra hvert aktivitetsudvalg. Formand, næstformand, kasserer og sekretær udgør sammen bestyrelsens forretningsudvalg.
 3. Bestyrelsens formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges direkte på generalforsamlingen for en 2 årig periode, således der hvert år vælges 2 personer til forretningsudvalget.
 4. Formand, næstformand, kasserer og sekretær kan ikke samtidig være formand for et aktivitetsudvalg.
 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede og de fraværende er gjort bekendt med mødet. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Dog kræver beslutninger efter §5 pkt. 6 enstemmighed i bestyrelsen.
 6. Foreningen tegnes af formand, næstformand eller kasserer – der kan udstedes fuldmagt til kasserer med den samlede bestyrelses underskrifter.
  Bestyrelsen er bemyndiget til – med den samlede bestyrelses underskrifter og under ansvar over for generalforsamling – at optage lån i foreningens faste ejendom.
 7. Et aktivitetsudvalg kan ikke foretage økonomiske dispositioner, der indebærer en risiko for underskud, som ikke på forhånd er godkendt af bestyrelsen.
 8. Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg til løsning af særlige opgaver. Referat af bestyrelsens møder offentliggøre på foreningens hjemmeside.
 • 6. Aktivitetsudvalgene.
 1. Aktivitetsudvalgene har ansvaret for én eller flere sportsgrenes idrætslige, økonomiske og kulturelle virksomhed.
 2. Aktivitetsudvalgene skal i samarbejde med kassereren føre regnskab over medlemmer og forestå kontingentopkrævningen.
 3. Aktivitetsudvalgene fastsætter selv sin forretningsorden.
 4. Et aktivitetsudvalg kan oprettes af bestyrelsen og kun nedlægges af en generalforsamling. Et aktivitetsudvalg kan ikke nedlægges, blot 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker det opretholdt.
 • 7. Generalforsamlingen.
 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
 2. Annoncering om generalforsamlingen med angivelse af dagsorden skal ske i en lokal ugeavis, og/eller på hjemmeside og facebook mindst 10 dage før generalforsamlingen afholdes.
 3. Forslag, der ønskes optaget til drøftelse på generalforsamlingen, skal indleveres til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.
 4. Dagsordenen skal mindst bestå af følgende punkter:
  Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Aflæggelse af formandens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Aktivitetsudvalgenes generalforsamlinger:
 5.            Aflæggelse af aktivitetsberetning
 6.         Valg af aktivitetsformand og 1-2 medlemmer af aktivitetsudvalget.                                            Aktivitetsudvalgene kan – udover de valgte medlemmer – supplere sig løbende                                  med det nødvendige antal medlemmer.
 7.     Evt.
 8.   Behandling af indkomne forslag.
  6.  Valg til bestyrelsen (Formand, næstformand, kasserer og sekretær).
  7.  Valg af 2 suppleanter.
  8.  Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
  9.  Eventuelt.
 9. Valgbare er alle stemmeberettigede, der er fyldt 16 år.
 10. Stemmeberettiget er ethvert aktivt eller passivt medlem, der er fyldt 16 år, og som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder. Endvidere har forældre til børn, der er medlem af foreningen, taleret og én stemme pr. forældrepar – uanset børneantal, og kun såfremt ingen af dem i forvejen er tale- og stemmeberettigede.
 11. Referatet af generalforsamlingen offentliggøres på foreningens hjemmeside
 • 8. Ekstraordinær generalforsamling.
 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller ved skriftlig begæring herom af mindst 20 af de stemmeberettigede medlemmer.
 2. Skriftlig begæring skal begrundes og stiles til formanden.
 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter modtaget begæring herom.
 4. Annoncering som ved ordinær generalforsamling.
 • 9. Regnskab og revision.
 1. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.
 2. Regnskabet skal indeholde driftsregnskab og status og skal i revideret stand forelægges bestyrelsen forinden fremlæggelse på generalforsamlingen.
 3. Alle aktive medlemmer og støttemedlemmer betaler kontingent til foreningen. Aktivitetsudvalgene fastsætter og opkræver kontingent for aktive i samarbejde med kassereren.
 4. Offentlige tilskud søges af bestyrelsen og fordeles af denne til aktivitetsudvalgene.
 5. Har et aktivitetsudvalg et ikke godkendt driftsunderskud kan bestyrelsen bevillige lån til den pågældende afdeling. Lånet skal tilbagebetales efter nærmere retningslinier fastsat af bestyrelsen.
 6. For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue.
 • 10. Vedtægtsændringer.
 1. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 måneder før afholdelse af ordinær generalforsamling.
 2. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver, mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
 • 11. Opløsning.
 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
 2. Foreningen kan opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på 2 af hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, med mindst 4 og højst 8 ugers mellemrum stemmer derfor.
 3. I tilfælde af foreningens opløsning deponeres dens formue og ejendele m.v. hos Norddjurs kommune.
 4. Såfremt der i løbet af 5 år etableres en ny idrætsforening i Ørsted tilfalder formuen m.v. denne, modsat anvendes formuen m.v. til gavn for børne- ungdomsarbejdet i Norddjurs kommune.

 

Således vedtaget på Ørsted IF’s generalforsamling tirsdag d. 21. marts 2017

 

Henning Studstrup                                    Henning Hansen

Dirigent                                                                   Formand