Generalforsamling.

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i Ørsted IF
onsdag d. 2. juni 2021 kl. 19.00 i klublokalet i Rougsøhallen.
Dagsordenen er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Aflæggelse af formandens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2019 og 2020.

4. Aktivitetsudvalgene:
1. Aflæggelse af aktivitetsberetning ved formanden
2. Valg af aktivitetsformand og 1-2 medlemmer af
aktivitetsudvalget. Aktivitetsudvalgene kan – udover de valgte
medlemmer – supplere sig løbende med det nødvendige antal
medlemmer.
I afdelingerne er følgende på valg:
Fodbold – Ebbe Glargaard
Badminton – Grethe Rasmussen
Gymnastik – Lone Hegnet
Tennis/krolf – Karsten Møgelvang
3. Evt.


5. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen (hele bestyrelsen er på valg pga den aflyste
generalforsamling i 2020).
Henning Hansen og Jens Bonde Poulsen er på valg for 1 år.
Knud Christensen og Birgitte Riis er på valg for 2 år
7. Valg af 2 suppleanter. Søren Nielsen og Anders Rasmussen er på valg.
8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Rita Tams og Pia Kusk er på
valg som revisorer. Rasmus Pedersen er på valg som revisorsuppleant.
9. Uddeling af fortjenstpokalen. Der uddeles ikke en fortjenstpokal i år pga.
det lave aktivitetsniveau i 2020.
10. Eventuelt.